in ,

Pályázat tehetséges szarvasi fiatalok anyagi támogatására – “SZARVASÉRT” Alapítvány

A „SZARVASÉRT” Alapítvány pályázatot ír ki a 2018/2019. tanévre vonatkozóan

1. A pályázat célja

A „SZARVASÉRT” Alapítvány  pályázati kiírásának célja, olyan tehetséges szarvasi fiatalok anyagi támogatása, akiknek felsőoktatásban való részvétele, továbbtanulása nehézségekbe ütközik.

A pályázat pénzügyi fedezeteként a “SZARVASÉRT” Alapítvány „Bál a víz felett” jótékonysági rendezvényének költségei kifizetése után megmaradó bevétele szolgál, melyet az alapítvány egy elkülönített bankszámlán kezel.

2. A pályázók köre

A pályázatra azok a Szarvasi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, a 2018/2019. tanévben kezdik meg tanulmányaikat.

3. A pályázat benyújtása

A pályázat beadáshoz a”SZARVASÉRT” Alapítvány honlapján elérhető adatlap kitöltése szükséges, melynek elérése https://www.szarvasert.hu címen lehetséges. A kitöltött adatlapot elektronikusan a „SZARVASÉRT” Alapítvány e-mail címére kell eljuttatni: szarvasertalapitvany@gmail.com Az elektronikus forma mellett KÖTELEZŐ a pályázatot egy példányban papír alapon is benyújtani, amely az elektronikus forma kinyomtatott és személyesen aláírt példánya.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, mely a pályázatból való azonnali kizárást eredményezi.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 16.

A papír alapú pályázatot kizárólag postai úton tértivevénnyel

„SZARVASÉRT” Alapítvány 5540 Szarvas, Malom utca 11/4. címre kell benyújtani.

A pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek:
a) A felsőoktatási intézmény által kiküldött határozat fénymásolata a felvételi döntésről
b) Az érettségi bizonyítvány fénymásolata
c) A tehetségterület megjelölés
1. tudományos tevékenységek
2. sport
3. művészetek
4. szakmai tevékenység

Az elmúlt 4 évben elért legmagasabb szintű eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolata (pl. oklevél).

A pályázat ajánlott melléklete:

A pályázó tehetséggondozásában résztvevő szakember ajánlása, amely a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Nyertes pályázó esetén hozzájárul ahhoz, hogy nevét a helyi médiában az alapítvány nyilvánossá teszi.

A “Szarvasért” Alapítvány 7 tagú kuratóriuma felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott pályázatok, csak az elbírálás céljából kerülnek felhasználásra.

5. A pályázat elbírálása

A beérkező pályázatokat a “SZARVASÉRT Alapítvány 7 tagú kuratóriuma bírálja el 2018. augusztus 31-ig, eljárásrend alapján. Az elbírálás részletes szempontjai: a melléklet alapján. Az eredményről a pályázók postai úton kiértesítésre kerülnek, a nyertes pályázók nevét az alapítvány a helyi médiában nyilvánosságra hozza.

6. Az pályázati összeg folyósításának feltételei

A megpályázott összeg a fiatalnak két részletben kerül kifizetésre az általa megadott bankszámlaszámra, amely felhasználható: a hallgató számlával igazolt, tanulmányait segítő költségeinek fedezésére (pl. tandíj, jegyzet, szakkönyv, szállásköltség, útiköltség, stb.). Az alapítvány és a hallgató az összeg várható felhasználásról megállapodást köt, mely tartalmazza, hogy az megpályázott összeg második részének kifizetése az első rész maradéktalan elszámolása után (legkésőbb, 2019. január 31. napjáig) történik meg. A pályázati összeg első része folyósításának kezdete legkorábban: 2018. szeptember.

A pályázati összegben részesülő hallgató köteles a pályázaton elnyert teljes összeget visszafizetni, amennyiben tanulmányait önkényesen abbahagyja.

A pályázattal kapcsolatos információ Ozsváth Zsuzsannától, a kuratórium tagjától kérhető.

T:20-2643242

Szarvas, 2018. június 04.

Závogyán Judit, a „SZARVASÉRT” Alapítvány elnöke

––––

Melléklet a 2018/2019-es pályázati kiíráshoz, az értékelés szempontjai

1. A pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglalt formai követelményeknek.
2. Szarvasi önkormányzat illetékességi területén rendelkezik lakóhellyel a pályázó.
3. Nappali tagozatos felsőfokú hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
4. A pályázó főiskolai vagy egyetemi képzését kezdi meg.
5. A pályázó a 2018/2019- as tanévben kezdi meg tanulmányait.
6. A pályázat tartalmilag megfelel a pályázat céljának, mert a továbbtanulása nehézségbe ütközik.
7. A pályázó rendelkezik a tehetséggondozásában résztvevő szakember ajánlásával.
8. A pályázat beadásának indokolása.
9. A pályázati összeg tervezett felhasználásának indokolása.
10. A pályázatban leírt tartalom összhangban áll a pénzügyi tervezésben leírtakkal, a megpályázott összegből megvalósítható a program (programok).
11. A tehetségterület legmagasabb szintű eredményeinek igazolása dokumentumok alapján: Nemzetközi versenyen elért eredmény, országos szintű való versenyen részvétel, regionális szintű versenyen való részvétel, megyei szintű versenyen való részvétel, városi szintű versenyen való részvétel.

––––

A pályázati adatlapot innen lehet letölteni.

A magyar hajózásról és a tengerészsorsról írt könyvet Albel Andor

Művészeti iskolás táncversenyen jártak a gyakorlós diákok