in

Napi ügyek és előremutató tervek a szentandrási testület előtt

Rusz Mihály képviselő tolmácsolta bizottságai álláspontját.
Rusz Mihály képviselő tolmácsolta bizottságai álláspontját. (Fotó: Babák Zolán)

Napirend előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Sinka Imre polgármester írásban tett beszámolóját áttekintés után a 2023. június 26-án tartott ülésén Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete elfogadta.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkájáról Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök számolt be: eszerint egy főnek ítéltek meg eseti támogatást 6000 forint összegben.

A testület elfogadta Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központjának 2022. évi munkájáról Dudásné Paróczai Anita intézményvezető által összeállított beszámolóját.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság nevében Farkasné Sinka Dóra elégedettségét fejezte kii. “Látják, milyen fontos munkát végeznek”, mondta.

A falugazdász 2022. évi tevékenységéről Aszódi Róbert írásban tett beszámolót. Major Attila az anyagból kiemelt néhány jellemző számot: 2022 decemberéig kamarai tag 370 fő volt a faluban, hatályos őstermelői igazolványa 333 főnek volt. Csak növénytermesztéssel 124 fő, csak állattenyésztéssel 20 fő, virágtermesztéssel 1 fő, növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is 20 fő foglalkozott.

Megalkották a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletet. Eszerint július 24. és augusztus 4. , valamint december 18-31 között lesz zárva a hivatal.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata módosult. 4. számú mellékletében, a polgármesterre átruházott feladatokkal, így az önkormányzati lakások, illetve helyiségek bérletével, valamint településképi rendelettel kapcsolatban vált szükségessé a változtatás.

A Településüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát követően szükségessé vált annak, így az önkormányzati funkciók vonatkozásában több pont törlésre, illetve a szervezeti felépítés is aktualizálásra kerül. A szálláshely-szolgáltatást a a Körös Művelődési Ház és Könyvtár vette át, ezért azt törölni kellett az SZMSZ-ből.

A Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátására pályázati felhívás kiírása. Tasy József munkaviszonya július 14-én megszűnik. Július 15-től megüresedik az állás. Tájékozódni a közigállás honlapjáról lehet.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programját igyekezett úgy megírni, hogy az kézikönyvként is szolgálhasson az érintettek számára, mondta Albelné Benkő Beatrix családsegítő. Az alapos beszámolót a testület elfogadta.

Kistérségi megállapodások módosítására két formai döntést kellett meghozni. Társtulajdonosok, ezért jóvá kell hagyniuk a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját és 2023-as üzleti tervét.

A védőnői feladatok július 1-i átadásával kapcsolatban a Békés Vármegyei Központi Kórházzal kellett megállapodást kötni, illetve rendelkezni kellett az ehhez kapcsolódó ingó és az ingatlan vagyon szerződés alapján történő használatba adásáról.

Visszatérő téma, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában fennálló tagsági viszony keretében a befizetett tagsági díjból hogyan kaphatnának vissza többet. Farkasné Sinka Dóra elmondta, hogy több feladat kiesett a kistérség kezeléséből. Kérték, hogy csökkentsék a tagdíjat, amit nem sikerült átvinni, ezért az illetékes bizottságok a kilépés mellett döntöttek, amit a jelenlevő képviselők egyhangúlag elfogadtak.

Békésszentandrás üdülőövezeteiből a kötelező önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatban érkezett a Békés Megyei Kormányhivatalhoz egy bejelentéshalmaz, aminek következményeképp 11 pontban vizsgálták az önkormányzati feladatokat, így az ivóvíz, a szennyvízelvezetés és szennyvízbegyűjtés, a hulladékgazdálkodás, a helyi közutak fenntartása és kialakítása, a közvilágítás, a helyi adók, a csendháborítás, a zajvédelmi előírások, a fényszennyezés, a vízpart kibetonozása, a közterületek elnevezése és a házszámok megállapítása tárgyában.

A kormányhivatal által feltárt hiányosságokat orvosolni fogják, mondta Major Attila képviselő. Minden bizottság előtt megfordult a téma, ennek alapján a közkifolyókkal, illetve útépítéssel kapcsolatban két határozati javaslat született.

Szociális célú tüzelő beszerzésére pályáztak. Ennek alapján 272 mázsa barnakőszenet tudnak vásárolni az állami támogatásból, de gazdaságosan csak 240 mázsa szállítását tudnák megoldani. Ez utóbbit támogatta a testület, azzal, hogyha érkezik kedvezőbb ajánlat, újra napirendre veszik a kérdést.

A Településüzemeltetési Intézményhez almérők felszerelése vált szükségessé, egyrészt a rezsiköltségek elkülönítése, másrészt a pályázati indikátorok tisztánlátása szempontjából.

A Bethlen Gábor 19. alatt található szálláshely ellenőrzésre került. Ennek során a vizsgáló hatóság tett néhány észrevételt, aminek kijavítására 90 nap áll rendelkezésre. A szálláshelyet a bevételeinek terhére felújítják, illetve az észrevételekben feltárt hibákat kijavítják, hangzott el az ülésen.

A 2023. évi Sport- és Vitamin-napi főzőverseny résztvevőinek támogatására eseti támogatást ítéltek meg a nevezők számára csapatonként 20 ezer forintos támogatást nyújtanak.

A testület korábban megfogalmazta, hogy szeretnék folytatni az üdülősori utak rekonstrukcióját. A Gondalaposi, és a Dinnyéslaposi üdülősor után a Kenderföldi üdülősori út megtervezésére kerül sor. Ezzel az esetlegesen megnyíló vidékfejlesztési pályázatokon való indulás feltételét teremtik meg. Megtervezésére felkértek három tervezőt.

A polgármester jutalmazásáról – Sinka Imre kizárását követően – négy képviselő döntött. A polgármester 2023 első félévben végzett munkájáért egyhavi illetményének megfelelő jutalom került tervezésre a költségvetésben. Major Imre tartózkodása mellett három képviselő igenjével a testület elfogadta a határozati javaslatot.

Mindig változik az önkormányzat vagyonportfóliója. Az önkormányzati vagyon alulbiztosításának elkerülése miatt időről időre frissíteni kell az ide vonatkozó biztosításokat. Major Attila első munkahelye biztosító volt, így ő annak tapasztalataira visszaemlékezve az értékarányos biztosítás mellett szólt, ahogy a többi jelenlevő képviselő is e mellett foglalt állást.

A Fő utcai járda felújítására készülnek a Magyar Falu Program keretében. Sajnos úgy felmentek az árak, hogy most fele távolságra, Szent László és Rákóczi közötti 400 méteres szakaszára tudnak dupla költséggel pályázni, mondta Sinka Imre. Az ennek indításához szükséges döntéseket meghozták.

Egyik vállalkozástól egy másik veszi át a Békésszentandrás, 2622/1 helyrajzi számú ingatlan bérletét, ezért erről technikai döntést kellett hozni.

REKI keretében pályázatot nyújtanak be az önkormányzat rendkívüli támogatásának igénylésére. A már benyújtott iparűzési adóbevallások feldolgozás során visszafizetendő iparűzési adó jelentkezett több vállalkozás esetében is. Ha a támogatási igény pozitív elbírálásban részesül, az igényelt támogatási összeg 80 százalékban térülhet meg.

A Gondozási Központ tetejének javítására megszavazták a korábban bekért ajánlatok alapján megállapított és szükséges 499 ezres keretösszeget.

Losonczi Imre támogatási kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy a Strongman verseny megrendezéséhez négy sörpadot, illetve a versenyzők és a szervezők részére egy bográcsos étel készítéséhez 50 ezer forint támogatást biztosítson az önkormányzat. A testület egyhangúlag biztosította a kért támogatást.

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár színes fénymásolója tönkrement. Új szolgáltatótól bérelnének új gépet, amit a testület jelen levő tagjai is támogattak.

Eszközkérelem érkezett a Hunyadi Mátyás Sportegyesület fennállásának 90. évfordulójára rendezett bállal kapcsolatban. Hatalmas eseménnyel készülnek, állt a kérelemben. A testület támogatta az eszközök, a sörpadok, az asztalokat és a székek térítésmentes használatba adását.

A védőnői feladatátadás kapcsán szükségessé vált a vállalkozói szerződések módosítása.

Vízirendészeti ellenőrzés zajlott a Körösön. Ennek keretében vizsgálták a Fövenystrandot. Egy 2008-as kormányrendelet szabályozza a fürdővíz és fürdőhely határainak megjelölésére szolgáló eszközöket, ezért három bója beszerzése és kihelyezése vált szükségessé.

A 2024-es Sport- és Vitaminnapra előre tekintve pályázatot nyújtanak be az uniós finanszírozású Testvérvárosok programra.

Bejelentések között Major Attila elmondta, kudarcként élte meg, hogy a házalók kitiltására a településről nincs lehetősége az önkormányzatnak. “Feladtam!”, zárta le a témát.

Beleznay Endre (George) és Pikali Gerda (Linda) a FÓRUM Színház A feleség negyvennél kezdődik című előadásán a Szarvasi Vízi Színházban 2023. június 30-án.

Kacagtató, pikáns színház csak felnőtteknek, sztárszereposztással

Ruzsinszki Balázs és Ruzsinszki György a poreci WKF Youth League-en 2023. július 2-án.

Ruzsinszki Balázs ezüstérmes a poreci WKF Youth League-en