in

Intézményi beszámolók az előtérben a csabacsűdi márciusi testületi ülésen

Ülésezik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2024. március 25-én.
Ülésezik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2024. március 25-én. (Fotó: Tatai László)

Március 25-én délután tartották Csabacsűdön a soron következő képviselő-testületi ülést, a községháza tanácskozó termében. A képviselőket, a jegyzőt, a megjelent intézményvezetőket és az érdeklődőket Molnár János polgármester köszöntötte. Az ülés elején elfogadták a napirendeket, megszavazták a jegyzőkönyv hitelesítőjének Bracsok Szabolcsot, és öt igen szavazattal elfogadták a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

A második napirendi pont a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha Család és Gyermekjóléti Szolgálatának 2023. évi beszámolója volt. Az írásban kiküldött, részletes anyagot a testületi ülésen Gilanné Radványi Rózsa foglalta össze röviden. Az összefoglalóból megtudhattuk, hogy a kötelező önkormányzati feladatot az intézmény komoly jogszabályi háttér mellett végzi. Több évre visszamenően állandónak mondható az esetszám, de újabb és újabb problémák merülnek fel a mindennapi gyakorlat során. Megoldhatatlan eset 2023-ban nem volt – szögezte le az intézményvezető –, s arra törekednek, hogy ilyen a jövőben se legyen.

Kerek Mihály kérdést tett fel, miszerint hol húzható meg a határ, amit jelenteni kell a gyerekek a családok védelme érdekében? A kérdés nyomán kibontakozó beszélgetésből kiderült, hogy ez nagyon érzékeny terület, s a legutóbbi idők politikai felhangtól sem mentes történései csak még érzékenyebbé tették. Az leszögezhető, hogy egy esetleges észlelt probléma jelentése állampolgári kötelesség, de azt, hogy ezek után milyen intézkedések történnek, már a szakemberek dolga eldönteni. Gilanné Radványi Rózsa azon az állásponton volt – amivel mások is egyetértettek –, hogy inkább legyenek feleslegesnek bizonyuló bejelentések, mint hogy egy probléma elsikkadjon, vagy későn kerüljön a szakemberek látókörébe.

A harmadik napirendi pont előadója Lázár Zsolt evangélikus esperes volt, aki az Ótemplomi Szeretetszolgálat által működtetett Csabacsűdi Idősek Otthona elmúlt évi munkájáról adott számot. Megtudhattuk, hogy 2023-ban komoly energetikai beruházások voltak az otthonban, ami mellett festés és bútorcsere is történt. 2024-ben pedig a vízvezetékek felújítására kell sort keríteni, ami újabb 40-50 milliós beruházás lesz. Az eddigi differenciált térítési díjak – miután a törvény nem engedi a megkülönböztetést – egységesülnek. A Csabacsűdi Idősek Otthona teljes létszámmal üzemel, 34 lakója van, az átlagéletkor 84 év. Az ellátottak szeretik és az Ótemplomi Szeretetszolgálat is elégedett a Kovácsné Molnár Katalin irányította munkával.

Kerek Mihály képviselő, Lázár Zsolt evangélikus esperes és Molnár József polgármester a Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata testületének ülésén 2024. március 25-én.
Kerek Mihály képviselő, Lázár Zsolt evangélikus esperes és Molnár József polgármester a Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata testületének ülésén 2024. március 25-én. (Fotó: Tatai László)

A negyedik-ötödik és hatodik napirend összefüggésben volt egymással, mindhárom a Csabacsűdi Szociáis Intézmény és Konyhával foglalkozott. Előbb megtárygalták az intézmény elmúlt évben végzett munkájáról szóló beszámolót, majd elfogadták az intézményben alkalmazandó térítési díjakat, s az elfogadott díjakkal módosították az önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátásairól szóló rendeletét. Amint az Gilanné Radványi Rózsa intézményvezető szóbeli előterjesztéséből kiderült, a sokrétű feladatellátással foglalkozó szociális intézmény működése stabil volt, aminek alapja a normatív támogatás. Miután a normatívában némi javulás volt tapasztalható, a térítési díjak megállapításánál azt tudták javasolni, hogy – a nyersanyag-költségek emelkedése ellenére – 2024-ben ne emelkedjenek. Miután ezt a javaslatot a képviselők egyhangúlag elfogadták, a változatlan térítési díjakkal megalkották az új szociális rendeletet.

A hetedik napirendi pont a tanyagondnok beszámolója volt. Szenczi Sándor szóban annyit mondott az írásban elkészített beszámolója mellé, hogy munkájával, a külterületen élő lakosság igényeinek kielégítésével az életminőség javításához, az élhetőbb település megteremtéséhez szeretne hozzájárulni. A beszámolót és a tanyagondnok munkáját megköszönve és méltányolva a képviselők egyhangúlag elfogadták azt.

A nyolcadik napirendi pont is a tanyagondnokkal foglalkozott, mégpedig meghatározott 60 ezer forint keretösszeget és három munkanapot, amit az érintett 2024-ben szakmai továbbképzésre fordíthat. A tanyagondnoknak 2026. június 30-ig 60 kreditet kell megszereznie továbbképzéseken, Szenczi Sándornak ebből már 42 megvan, a további 18 megszerzéséhez biztosította a pénzt és az időt az önkormányzat a javaslat egyhangú elfogadásával.

A kilencedik napirendi pontban a Hársliget Óvoda felvételi körzethatárát fogadták el a képviselők, ami Csabacsűd esetében a nagyközség közigazgatási határa. Miután az óvoda Örménykúttal közös fenntartású, Miskó Bence jegyző tájékoztatta a csabacsűdi képviselőket, hogy az ottani testület is foglalkozott ezzel a témával és Örménykút község közigazgatási határát fogadták el beiratkozási körzethatárként.

A tizedik napirendi pontban a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést tárgyalták meg és fogadták el. A feladatra három vállalkozótól/cégtől kértek árajánlatot, közülük kettő tette meg ajánlatát, a pénzügyileg kedvezőbbet fogadták el, így Born Valéria egyéni vállalkozó végzi 2024-ben a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési fealdatait bruttó 1 millió 140 ezer forintos díjazásért.

A tizenegyedik napirendi pontban a nagyközség Civil Alapjának felosztásáról döntöttek. A felhívásra 11 pályázat érkezett, az Alapban pedig 750 ezer forint állt rendelkezésre. A polgármester javaslatát elfogadva 10 pályázónak 65-65 ezer forintot, a tizenegyedik polgárőrségnek pedig 100 ezer forintot szavaztak meg.

A bejelentések között a képviselők elfogadták, hogy pályázatot nyújtsanak be a BGA Zrt.-hez a június 6-iki falunapon tartandó testvértelepülési találkozó támogatására. Csabacsűd fennállásának 100. évfordulójához kapcsolódva két döntés is született. Az első értelmében a lakosságtól kérnek fotókat a településről, a november 21-én rendezendő kiállításhoz, a második értelmében pedig rajpályázatot hirdetnek az óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos korosztálynak „Miért szeretek Csabcsűdön élni?” címmel, amire május 30-ig várják az alkotásokat. A közelgő választásokkal kapcsolatban is születtek döntések. Először arról, hogy a szavazatszámláló bizottság már korábban megválasztott 19 tagja mellé még 6 tagot választottak, hogy a június 9-iki választásokon megfelelő számban álljanaka rendelkezésre a szavazatszámlálók. Másodszor pedig arról határoztak, hogy a jelölteknek egy-egy alkalomra térítésmentesen biztosítják a művelődési házat kampányrendezvény tartására.

Képviselői közérdekű bejelentés nyomán foglalkoztak a nemrég adományként érkező rózsatövekkel, melyek elültetése a napokban zajlik, s abban állapodtak meg, hogy a gondozást (öntözés, metszés) is közösen szervezik, hogy a virágok lehetőleg egységes képet mutassanak. A településen lévő szelektív hulladékgyűjtők kapcsán többen elégedetlenségüknek adtak hangot, s ennek nyomán az a döntés született, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy van-e lehetőség arra, hogy a faluban egy helyen és ellenőrzött körülmények között működjön az üveg-hulladék gyűjtése.

Lakossági közérdekű bejelentés kapcsán szóba került a háziorvosi ellátás, amire az önkormányzatnak határozatlan idejű, folyamatosan megújuló pályázati felhívása van, de sajnos jelentkező egyelőre nincsen, s szívesen vesznek mindennemű segítséget, hogy mielőbb legyen helyben lakó háziorvosa Csabacsűdnek. Utoljára az óvodával kapcsolatos kommunikációs problémára hívta fel az önkormányzat figyelmét egy szülő, de miután az intézményvezető – más elfoglaltsága miatt – már nem volt jelen, a probléma érdemi kezelését későbbre halasztották.

Tatai László

Hajduch Nándor ezüstöt hozott a Tallinn Open 2024-ről.

Hajduch Nándor ezüstöt hozott a Tallinn Open 2024-ről

Előrelépés Romániában