Connect with us

Közérdekű

Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban

TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045

Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzat, 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045 – Sajtótájékoztató

„Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe,
a fára: nem éltem hiába.”
(Emily Dickinson)

Téma: Tájékoztatás a projekt előrehaladásáról
Helyszín: Vajda Péter Intézmény, Általános Iskola Intézményegység
Időpont: 2011. december 16.

Szarvas Város Önkormányzata, mint fenntartó 2008-ban pályázatot nyújtott be „Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban” elnevezésű projekt támogatására, melyre TÁMOP-3.3.2./08/2-2008-0045. pályázati azonosítóval pozitív támogatói döntésben részesült 2010 júliusában.

A pályázat az SNI és a HHH gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét a nevelési fejlesztési területeken és a tanulásukban hivatott támogatni, illetve Szarvas Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott feladatok megvalósítását is elősegíti.

A projekt az önkormányzati fenntartású óvodákra és közoktatási intézményekre vonatkozó területeken nyújt támogatást az esélyegyenlőség biztosítása tekintetében. Ezért a megvalósítása mindazon társintézmények, civil szervezetek együttműködésével történik, amelyek a gyermekek nevelésében, oktatásában, azt szolgáló, támogató, megsegítő tevékenységben részt vesznek.

A projektelemek, mint tevékenységek, egyéni és kiscsoportos fejlesztések a közoktatásban érintettek, különös tekintettel az SNI és a HHH gyermekek, tanulók körében, az esélyegyenlőségi programok szüleik bevonásával kerültek megszervezésre.

Szerződéskötés dátuma: 2010. október 8.
A projekt kezdete: 2010. október 1.
Tervezett befejezése: 2012. július 31.

A KOMPONENSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ  EDDIG MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

„A” komponens – Iskolai szegregáció csökkentése

Térinformatikai háló kidolgozásával jelenleg folyik a HHH tanulók fel-térképezése, a szegregáció elkerülésére vonatkozó javaslat-tanulmány kidolgozása. A Polgármesteri Hivatal gyámügyi vezetőjével kialakított együttműködés szolgálja ezen a területen a nyilvántartás és az információ továbbítás javítását.

Mobilitási támogatások kihasználását a pályaorientációs programokban tudtuk leginkább realizálni.

Tanulóbarát iskolai környezet kialakításában jelentős eszközbeszerzésre került sor, ami az Általános Iskola tanulást segítő és közösségi terek kialakítását tette lehetővé.

A minél szélesebb nyilvánosság megteremtése  érdekében hoztuk létre:

a Kommunikációs Fórumot, honlap (www.eselyprogram.hu), élő, interaktív műsor, rendszeres televíziós megjelenés elemekkel.

Az Intézményi pedagógiai program átdolgozása folyamatban van.

Fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése a projekt képzési programjában megvalósult. Teljes terjedelmét a nyilvánosság felé biztosítottuk.

„C” komponens – Segítő szakemberek alkalmazása:

Az SNI gyermekek, tanulók számára preventív és fejlesztő foglalkozások kerültek megszervezésre logopédus, pszichológus, szurdopedagógus, pszichopedagógus alkalmazásával . Ez a komponensi feladat a legnehezebb, ugyanis térségünkben ezeken a szakterületeken alig lehet szakembert biztosítani. Ennek ellenére igyekszünk az indikátorokat teljesíteni.

A megsegítők feladata az állapotfelmérések, egyéni fejlesztés biztosítása, az érintett gyerekek, tanulók folyamatos nyomon követése. A fejlesztések az iskolás kort megelőző és a kisiskolai időszakban kerülnek megvalósításra. A dokumentumok, a szakvélemények alapján elkészült fejlesztési tervek, naplók követik az egyéni előrehaladás eredményeit.

A prevenciós foglalkozások elsősorban azon tanulók számára biztosítottak a projektben, akik  szakvéleményében (nevelési tanácsadó, szakértői bizottság) legalább három fejlesztendő terület szerepel legfeljebb általános iskola 3. évfolyamba járó tanulók esetén.

„D” komponens – Beóvodázás elősegítése, kettős mentorálás

Az óvónők és a beóvodázási felelős felvették a kapcsolatot a védőnőkkel, hogy segítsék azon családok gyermekeinek felkutatását, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, s a beóvodázásra várnak.

A beiratkozáskor látható volt, hogy több olyan gyermek iratkozott be, akik a programban részt vettek.

Nyitott óvodai programok: játszóházak

A beóvodázás és a tartós óvodába járás elősegítése érdekében mindhárom óvodai telephelyen (Kossuth, Dózsa, Zöldpázsit utcai óvodák) nyitott óvodai programokat, játszóházat szerveztünk a gyermekeknek, s szüleiknek. Pl. húsvéti játszóházakat minden óvodában, ahol a szokáshoz kapcsolódó tevékenységeket, játékokat játszhattak a gyermekek szüleikkel. „Tök jó nap” az általános iskolásokkal, Mikulásvárás a leendő kiscsoportosokkal.

Óvodai program fejlesztése:

Baba-mama Klub, Mutasd meg…, Ne dobd ki…

Baba-mama Klub

A Baba-mama Klubot az óvodákban váltott időpontokban, kéthetente meg azoknak az óvodásoknak és szüleiknek, akik beóvodázását szerettük volna elősegíteni. A klubba 2,5 és 3 éves gyermekeket vártunk, akik még nem jártak óvodába. A programban különböző tevékenységeket végezhettek a gyermekek, valamint eközben a szülők elbeszélgethettek a jövendőbeli óvónőkkel, s megismerkedhettek az óvodai szokásokkal.

Mutasd meg otthon…

Ez a program leginkább a hátrányos helyzetű-, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére, fejlesztésük elősegítésére szolgál. Az elkészített „munkák” hazavitelével a szülői házzal való kapcsolat erősítése a célunk, illetve a szülő bevonása az óvodai tevékenységekbe.

Ne dobd ki…

A program keretében felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy aki megteheti, az ruha-, játék adománnyal segítse a hátrányosabb helyzetben élő családokat. A megsegítés szervezett körülmények között folyik.

„E” komponens – Kiscsoportos foglalkozások

Általános iskolai SNI és HHH tanulók részére 5 programban, 11-11 kör létrehozásával kiscsoportos fejlesztő foglakozásokat szerveztünk, amelyek segítik az önismeret, pályaismeret, szakmaismeret által a tanulás és pályaválasztás folyamatát.

Továbbá ezek a foglalkozások különféle képesség-kibontakoztató tevékenységekkel erősítik a tanulók kulcskompetenciáit, valamint segítenek beilleszkedniük a felnőttek világába.

A projekt első félidejében mindkét célcsoport tekintetében 320 óra kiscsoportos fejlesztést valósítottunk meg.

A foglalkozások során többféle tanulási módszert ismertek meg a tanulók játékos módon, amelyek nagymértékben lehetőséget nyújtottak az egyéni bánásmód megvalósítására és a felzárkóztatásra illetve a tehetségek felkarolására.

Az SNI-s tanulóknak szervezett foglalkozások kiemelt célja az SNI státuszukból adódó fejlesztési területek megsegítése volt. A tanulók tanulási nehézségeinek csökkentésében adtak támogatást, erősítették a tanuláshoz való viszonyukat, a szókincsük bővítését, a beszédkészség és az emlé-kezet területeit.

A Pályaorientációs munkacsoport a tanulók illetve a szüleik részére a következő programokat szervezte meg: (indikátorvállalás: 8 program)

• Szülői pályaválasztási fórum – 2010. november 8.
• „Álmodtam egy világot” utazás a békéscsabai pályaválasztási vásárra – 2010. november 11-12.
• Nyílt nap a középiskolában – 2010. november 19.
• Szülői pályaválasztási tanácsadás – 2011. január
• Iparosok kiállítása, Szentes – 2011. április 27.
• Látogatás a gyomaendrődi Szelektív Hulladéklerakó Telepen – 2011. május 25
• Szülői Pályaválasztási Fórum – 2011.szeptember 20.
• Szakmák játéka vetélkedő a város 8. osztályos tanulóinak – 2011.szeptember 9.

Mobilitási támogatás felhasználásával szervezték meg a vidéki programjaikat, amelyekkel a pályaorientációt, pályaválasztást segítik. /Pályaválasztási vásár, üzemlátogatás, Múzeumlátogatás…/. Örömmel fogadták a szülői részvételt.  

Egyéni mentorálás a lemorzsolódás csökkentése érdekében

A tanulóknak megfelelő iskolaválasztás után a középiskolában való helytállás, sikeres érettségi, illetve szakmai vizsga megszerzése a fő célkitűzés. A projekt segíti a középiskolás 9-10. évfolyamos tanulók lemorzsolódásának csökkentését

• mentori rendszerrel, egyéni megsegítéssel
• kiscsoportos felkészítésekkel (támogatja a középiskolai követelmények teljesítését, beilleszkedést, az önállóságot)

Kommunikációs Fórum létrehozásával folyamatosan tájékoztatást adunk saját honlapon: eselyprogram.hu elérhetőséggel. Kéthavonta interaktív fórumon biztosítunk élő nyilvánosságot  a projekt aktualitásait illetően. A havi rendszerességű televíziós megjelenéssel szinte valamennyi projekt elemet bemutattunk.

Televíziós megjelenések a Kommunikációs Fórum szervezésében:

• Pályázat bemutatása
• Óvodai esélyegyenlőségi programok bemutatása a szarvasi közoktatásban
• Kibővített Kerekasztal beszélgetés
• Roma fórum: A projekt bemutatása, szülők tájékoztatása

Együttműködés a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a Szarvasi Fiatalok a Holnapért Egyesülettel

• Esélyegyenlőség a közoktatásban, Fenntartói érzékenyítő képzési program
• Fókuszcsoportos konzultáció
• Pályaválasztást támogató kiscsoportos fejlesztések bemutatása
• Pályaválasztást támogató II. Szakmai Napok, kiállítás programjainak bemutatása
• Szakmák játéka, pályaorientációs program bemutatása
• „Száz út vár” Pályaválasztási vásár Békéscsabán
• Nyílt nap a Vajda Péter Intézményben

Az V. sz. Kommunikációs csomag tekintetében a vállalt kötelezettségek eddig időarányosan teljesültek. A nyilvánosságot a pályázat által előírtaknak megfelelően biztosítottuk. (Hirdetőtábla, Sajtóközlemény, Sajtótájékoztatók, Televíziós megjelenés, Nyomtatott sajtómegjelenés, Nyílt napok)

Közoktatási Kerekasztal működtetésével erősítettük az intézményegységek közötti kapcsolatot, azért, hogy az intézményen belüli átmeneteket segítsük. Feladatuk az intézményegységek sajátos problémáinak megoldásában azt keresni, amelyek a zökkenőmentes átmeneteket támogatják. Az intézményegységekre átfogó feladattervet dolgoztak ki, igénybe veszik az együttműködő partnerek segítségét.

A projekt előrehaladásáról szóló részletes szakmai beszámoló a sajtómappa mellékletét képezi.

Bővebb felvilágosítás:

Bakulya Anna
projektmenedzser
Telefon: 06-20/356-6454

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Népszerű

A rovatot támogatja:

Archívum

2011. december
h k s c p s v
« nov   jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategóriák

Friss

Hirdetés

Connect