in ,

A „Szarvasért” Alapítvány pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévre vonatkozóan a felsőoktatásban tanulmányaikat kezdők részére

1. A pályázat célja
A „Szarvasért” Alapítvány pályázati kiírásának célja, olyan első diplomát szerző tehetséges szarvasi fiatalok anyagi támogatása, akiknek felsőoktatásban való részvétele, továbbtanulása nehézségekbe ütközik.

A pályázat pénzügyi fedezeteként a “Szarvasért” Alapítvány „Bál a víz felett” jótékonysági rendezvényének költségei kifizetése után megmaradó bevétele szolgál, melyet az alapítvány egy elkülönített bankszámlán kezel.

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a 18-25 éves Szarvasi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező államilag finanszírozott alapképzésben, a 2016/2017. tanévben kezdik meg tanulmányaikat.

3. A pályázat benyújtása
A pályázat beadáshoz a”Szarvasért” Alapítvány honlapján elérhető adatlap kitöltése szükséges, melynek elérése http://szarvasert.hu/ címen lehetséges. A kitöltött adatlapot elektronikusan a „Szarvasért” Alapítvány e-mail címére kell eljuttatni: szarvasertalapitvany@gmail.com Az elektronikus forma mellett KÖTELEZŐ a pályázatot egy példányban papír alapon is benyújtani, amely az elektronikus forma kinyomtatott és személyesen aláírt példánya.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, mely a pályázatból való azonnali kizárást eredményezi.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. augusztus 15.

A papír alapú pályázatot kizárólag postai úton tértivevénnyel
„Szarvasért” Alapítvány 5540 Szarvas, Malom utca 11/4. címre kell benyújtani.

A pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek:
a) A felsőoktatási intézmény által kiküldött határozat fénymásolata a felvételi döntésről
b) Az érettségi bizonyítvány fénymásolata
c) A tehetségterület megjelölése: 1. tudományos tevékenységek, 2. sport, 3. művészetek

Az elmúlt 4 évben elért legmagasabb szintű eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolata (pl. oklevél).

A pályázat ajánlott melléklete:

A pályázó tehetséggondozásában résztvevő szakember ajánlása, amely a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Nyertes pályázó esetén hozzájárul ahhoz, hogy nevét a helyi médiában az alapítvány nyilvánossá teszi.

A “Szarvasért” Alapítvány 7 tagú kuratóriuma felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott pályázatok, csak az elbírálás céljából kerülnek felhasználásra.

5. A pályázat elbírálása
A beérkező pályázatokat a “Szarvasért” Alapítvány 7 tagú kuratóriuma bírálja el 2016. augusztus 31-ig, eljárásrend alapján. Az elbírálás részletes szempontjai: a melléklet alapján. Az eredményről a pályázók postai úton kiértesítésre kerülnek, a nyertes pályázók nevét az alapítvány a helyi médiában nyilvánosságra hozza.

6. Az pályázati összeg folyósításának feltételei
A megpályázott összeg a fiatalnak két részletben kerül kifizetésre az általa megadott bankszámlaszámra, amely felhasználható: a hallgató számlával igazolt, tanulmányait segítő költségeinek fedezésére (pl. tandíj, jegyzet, szakkönyv, szállásköltség, útiköltség, stb.). Az alapítvány és a hallgató az összeg várható felhasználásról megállapodást köt, mely tartalmazza, hogy az megpályázott összeg második részének kifizetése az első rész maradéktalan elszámolása után (legkésőbb, 2017. január 31. napjáig) történik meg. A pályázati összeg első része folyósításának kezdete legkorábban: 2016. szeptember.

A pályázati összegben részesülő hallgató köteles a pályázaton elnyert teljes összeget visszafizetni, amennyiben tanulmányait önkényesen abbahagyja.
A pályázattal kapcsolatos információ Ozsváth Zsuzsannától, a kuratórium tagjától kérhető.

Tel: 20-2643242

Szarvas, 2016 július.18.

Závogyán Judit a „Szarvasért” Alapítvány elnöke

Melléklet a 2016/2017-es pályázati kiíráshoz,
az értékelés szempontjai

1. A pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglalt formai követelményeknek.
2. Szarvasi önkormányzat illetékességi területén rendelkezik lakóhellyel a pályázó.
3. Nappali tagozatos felsőfokú hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
4. A pályázó főiskolai vagy egyetemi képzését kezdi meg.
5. A pályázó a 2016/2017- es tanévben kezdi meg tanulmányait.
6. A pályázat tartalmilag megfelel a pályázat céljának, mert a továbbtanulása nehézségbe ütközik.
7. A pályázó rendelkezik a tehetséggondozásában résztvevő szakember ajánlásával.
8. A pályázat beadásának indokolása.
9. A pályázati összeg tervezett felhasználásának indokolása.
10. A pályázatban leírt tartalom összhangban áll a pénzügyi tervezésben leírtakkal, a megpályázott összegből megvalósítható a program (programok).
11. A tehetségterület legmagasabb szintű eredményeinek igazolása dokumentumok alapján: Nemzetközi versenyen elért eredmény, országos szintű való versenyen részvétel, regionális szintű versenyen való részvétel, megyei szintű versenyen való részvétel, városi szintű versenyen való részvétel.

Szombat 20:30: Lehár víg özvegye a víziszínpadon

A szeretet meséjét és varázslatát hozták el Zentáról