in ,

Piacfejlesztésre és szabadtéri színpadra pályázik Csabacsűd

Kilenc napirendi pontban döntött a csabacsűdi önkormányzat június 29-i soros testületi ülésén, túlnyomórészt határidős kérdésekben. Elsőként a szociális és gyermekjóléti ellátásokról rendelet módosításáról határoztak. Ezt az indokolta, hogy bizonyos szociális ellátások – szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás – július 1-jétől önkormányzati hatáskörbe kerülnek vissza, aminek rendeleti formában is meg kell jelennie. A szavazás előtt a képviselők kitértek a 70 év feletti személyek támogatására, akik korábban is kedvezményes étkeztetésben részesültek. Ez 720 Ft helyett 550 Ft-ot jelentett. A képviselők támogatták a javaslatot, a különbözetet az önkormányzat a jövőben a szociális keretből fedezi.

Tárgyalták a településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályira is kitértek. A változás lényege, hogy a településeknek a helyi építési szabályzatot ki kell egészíteniük egy településképi arculati kézikönyvvel és egy rendelettel. Az előbbi leegyszerűsítve a telkek és ingatlanok arányát és építési feltételeit határozza meg, az utóbbi közép-és hosszútávú terveket fogalmaz meg, és az összképre is vonatkozik. Mindezt az önkormányzatnak az érintettekkel is meg kell vitatnia, lakossági fórum, ill. egyeztetések formájában. A testület egyhangúan megszavazta a rendeletet.

Kitértek az arculati kézikönyv részleteire is, amelynek elkészítési határideje október 31-e. Ezt kizárólag szakemberek végezhetik, költségvetése milliós nagyságrendű. A megvalósításban a tízezer fő alatti és kevesebb, mint 32 ezer Ft/fő adóbevételű településeket egy törvénymódosítás 1 millió Ft-tal segíti. Ennek alapján a nagyközség több árajánlatot tekintett át, végül a legkedvezőbbet, a Konszenzus Pannónia Zrt.-jét fogadta el. A cég bruttó 1 millió Ft-ért vállalta el a megbízást, beleértve az Örménykútra vonatkozó dokumentumot is.

Lépéseket tettek a hulladékszolgáltatási szerződés felmondásának ügyében is, amit a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. engedélyének megszűnése indokolt.  Ez április 6-i hatállyal történt, a Kft. azonban még fél éven keresztül végezheti a tevékenységét. A település vezetése úgy határozott, hogy csatlakozik a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás taggyűléséhez (DAREH), 2018. január 1-jei hatállyal. Kötelezettséget vállalt továbbá az alapítói vagyon, ill. a mindenkori működési hozzájárulás megfizetésére. Ez a lakossági létszámot alapul véve 189310 Ft, amit Csabacsűd a 2018-as költségvetés általános tartalékának terhére biztosít. Emellett hulladékgazdálkodási szerződést kötöttek a céggel, melynek értelmében október 1-től ők végzik a közszolgáltatást.

Továbbá több Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulást érintő kérdésben is döntöttek. A társulási tanács megállapodásból a korábban elfogadottak szerint kivezették az idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást és szociális ellátást, amit a testület jóváhagyott. Ugyanez vonatkozott az intézményen belüli feladatellátásra is. Ezt követően elfogadták a társulás 2016-os évi beszámolóját is.

Az M44-en épülő vízi létesítmény bontásával és átépítésével kapcsolatosan is határoztak. Ez a regionális ivóvíz bekötés vezetékét jelenti, ami ahhoz szükséges, hogy az M44-es építése zökkenőmentesen haladjon. A kérdés számos külterületi ingatlant érint, amelyek többsége önkormányzati tulajdonban van. Ezek alapján a testület hozzájárult, hogy az ingatlanokra vízvezetési szolgalmi jogot vezessenek be az ingatlannyilvántartásba.

Nemmel szavaztak meg arra az értékpapír vásárlásra, amelyet Békés város önkormányzata tett közzé. A település az Alföldvíz Zrt.-nél lévő értékpapír csomagját szeretné értékesíteni, ezt azonban anyagi okokra és a cég piaci helyzetére hivatkozva a testület elutasította.

Energiamegtakarítási intézkedési terv és épületenergetikai tanúsítvány elkészítésével bízták meg a VIKONA Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaságot, amely a három ajánlattevő közül a legkedvezőbbet adta. Összege 1 millió 172 ezer Ft.

Végül szó esett a TOP-os pályázatokról, amelyek keretében Békésszentandrással konzorciumban nyújtanak be pályázatot a piac fejlesztése. A turisztikai fejlesztések között szerepel a sportpályánál egy vizesblokk, egy épített színpad és egy melléksétány kialakítása is, amelyre Békésszentandrással és Kondorossal közösen pályázhatnak. A konzorcium vezetője Kondoros, a minimális pályázható összeg pedig 350 millió Ft. Csabacsűd részesedése várhatóan 30 millió Ft körül mozogna. A testület a csatlakozás kérdését pozitívan bírálta el.

Lúdas Matyi a Zentai Színháztól

Tutajos csónakkal érkezett a beszélgetésre