in ,

Pályázat a felsőoktatásban tanulmányaikat kezdő szarvasi fiatalok anyagi támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A „SZARVASÉRT” Alapítvány pályázatot ír ki a 2020/2021. tanévre vonatkozóan

1. A pályázat célja
A „SZARVASÉRT” Alapítvány pályázati kiírásának célja, olyan tehetséges szarvasi fiatalok anyagi támogatása, akiknek felsőoktatásban való részvétele, továbbtanulása nehézségekbe ütközik.

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a Szarvasi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, a 2020/2021. tanévben kezdik meg tanulmányaikat.

3. A pályázat benyújtása
A pályázat beadáshoz a”SZARVASÉRT” Alapítvány honlapján elérhető adatlap kitöltése szükséges, melynek elérése https://www.szarvasert.hu címen lehetséges. A kitöltött adatlapot elektronikusan a „SZARVASÉRT” Alapítvány e-mail címére kell eljuttatni: szarvasertalapitvany@gmail.com Az elektronikus forma mellett KÖTELEZŐ a pályázatot egy példányban papír alapon is benyújtani, amely az elektronikus forma kinyomtatott és személyesen aláírt példánya.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, mely a pályázatból való azonnali kizárást eredményezi.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 16.

A papír alapú pályázatot kizárólag postai úton tértivevénnyel
„SZARVASÉRT” Alapítvány 5540 Szarvas, Malom utca 11/4. címre kell benyújtani.

A pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek:
a) A felsőoktatási intézmény által kiküldött határozat fénymásolata a felvételi döntésről
b) Az érettségi bizonyítvány fénymásolata
c) A tehetségterület megjelölése
1. tudományos tevékenységek
2. sport
3. művészetek
4. szakmai tevékenység

Az elmúlt 4 évben elért legmagasabb szintű eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolata (pl. oklevél).

A pályázat ajánlott melléklete:
A pályázó tehetséggondozásában résztvevő szakember ajánlása, amely a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Nyertes pályázó esetén hozzájárul ahhoz, hogy nevét a helyi médiában az alapítvány nyilvánossá teszi.

A “Szarvasért” Alapítvány 7 tagú kuratóriuma felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott pályázatok csak az elbírálás céljából kerülnek felhasználásra.

5. A pályázat elbírálása
A beérkező pályázatokat a “SZARVASÉRT Alapítvány 7 tagú kuratóriuma bírálja el 2020. augusztus 31-ig, eljárásrend alapján. Az elbírálás részletes szempontjai: a melléklet alapján. Az eredményről a pályázók postai úton kiértesítésre kerülnek, a nyertes pályázók nevét az alapítvány a helyi médiában nyilvánosságra hozza.

6. Az pályázati összeg folyósításának feltételei
A megpályázott összeg a fiatalnak két részletben kerül kifizetésre az általa megadott bankszámlaszámra, amely felhasználható: a hallgató számlával igazolt, tanulmányait segítő költségeinek fedezésére (pl. tandíj, jegyzet, szakkönyv, szállásköltség, útiköltség, stb.). Az alapítvány és a hallgató az összeg várható felhasználásról megállapodást köt, mely tartalmazza, hogy a megpályázott összeg második részének kifizetése az első rész maradéktalan elszámolása után (legkésőbb, 2021. január 31. napjáig) történik meg. A pályázati összeg első része folyósításának kezdete legkorábban: 2020. szeptember.

A pályázati összegben részesülő hallgató köteles a pályázaton elnyert teljes összeget visszafizetni, amennyiben tanulmányait önkényesen abbahagyja.

A pályázattal kapcsolatos információ Ozsváth Zsuzsannától, a kuratórium tagjától kérhető.

T:20-2643242

Szarvas, 2020.

Závogyán Judit, a„SZARVASÉRT” Alapítvány elnöke

Kiváló eredményekkel zárult „A MI VÁROSUNK” című rajzverseny

Fotó: Babák Zoltán0

Élet-formák a Szeparéban