in ,

A „SZARVASÉRT” Alapítvány pályázata továbbtanulók számára

A „SZARVASÉRT” Alapítvány pályázatot ír ki a 2022/2023. tanévre vonatkozóan.

A pályázat célja: A „SZARVASÉRT” Alapítvány pályázati kiírásának célja, olyan tehetséges szarvasi fiatalok anyagi támogatása, akiknek felsőoktatásban való részvétele, továbbtanulása nehézségekbe ütközik.

A pályázók köre: A pályázatra azok a Szarvasi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, a 2022/2023. tanévben kezdik meg tanulmányaikat.

A pályázat benyújtása: A pályázat beadáshoz a”SZARVASÉRT” Alapítvány honlapján elérhető adatlap kitöltése szükséges, melynek elérése https://www.szarvasert.hu címen lehetséges. A kitöltött adatlapot elektronikusan a „SZARVASÉRT” Alapítvány e-mail címére kell eljuttatni: szarvasertalapitvany@gmail.com Az elektronikus forma mellett KÖTELEZŐ a pályázatot egy példányban papír alapon is benyújtani, amely az elektronikus forma kinyomtatott és személyesen aláírt példánya.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, mely a pályázatból való azonnali kizárást eredményezi. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 14.

A papír alapú pályázatot kizárólag postai úton tértivevénnyel a

„SZARVASÉRT” Alapítvány 5540 Szarvas, Malom utca 11/4. címre kell benyújtani.

A pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek:
a) A felsőoktatási intézmény által kiküldött határozat fénymásolata a felvételi döntésről
b) Az érettségi bizonyítvány fénymásolata
c) A tehetségterület megjelölése
1. tudományos tevékenységek
2. sport
3. művészetek
4. szakmai tevékenység

Az elmúlt 4 évben elért legmagasabb szintű eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolata (pl. oklevél).

A pályázat ajánlott melléklete: A pályázó tehetséggondozásában résztvevő szakember ajánlása, amely a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

Adatkezelés: A pályázó pályázata benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Nyertes pályázó esetén hozzájárul ahhoz, hogy nevét a helyi médiában az alapítvány nyilvánossá teszi.

A “Szarvasért” Alapítvány 9 tagú kuratóriuma felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott pályázatok csak az elbírálás céljából kerülnek felhasználásra.

A pályázat elbírálása: A beérkező pályázatokat a “SZARVASÉRT Alapítvány 9 tagú kuratóriuma bírálja el 2022. augusztus 31-ig, eljárásrend alapján. Az elbírálás részletes szempontjai: a melléklet alapján. Az eredményről a pályázók postai úton kiértesítésre kerülnek, a nyertes pályázók nevét az alapítvány a helyi médiában nyilvánosságra hozza.

Az pályázati összeg folyósításának feltételei: A megpályázott összeg a fiatalnak két részletben kerül kifizetésre az általa megadott bankszámlaszámra, amely felhasználható: a hallgató számlával igazolt, tanulmányait segítő költségeinek fedezésére (pl. tandíj, jegyzet, szakkönyv, szállásköltség, útiköltség, informatikai eszközök stb.). Az alapítvány és a hallgató az összeg várható felhasználásról megállapodást köt, mely tartalmazza, hogy a megpályázott összeg második részének kifizetése az első rész maradéktalan elszámolása után (legkésőbb, 2023. február 15. napjáig) történik meg. A pályázati összeg első része folyósításának kezdete legkorábban: 2022. szeptember.

A pályázati összegben részesülő hallgató köteles a pályázaton elnyert teljes összeget visszafizetni, amennyiben tanulmányait önkényesen abbahagyja.

A pályázattal kapcsolatos információ Ozsváth Zsuzsannától, a kuratórium tagjától kérhető. (T:20-2643242)

Továbbá az Alapítvány Damjanich u. 64 sz. alatti irodájától személyesen, telefonon és e-mailben
T:20-2854399
, szarvasertalapitvany@gmail.com

Szarvas, 2022.

Závogyán Judit, a „SZARVASÉRT” Alapítvány elnöke

Négy országos bajnoki érem is Szarvasra került

Sajtótájékoztatóval indult a Szarvasi Vízi Színház 2022-es évada

Hamarosan felgördül a Szarvasi Vízi Színház képzeletbeli függönye